รายวิชาที่มีอยู่

Guest accessSelf enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

พระไตรปิฎกศึกษา

พระไตรปิฎกศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

ประวัติพระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุทธศาสนา

Course
Guest accessSelf enrolment

วรรณคดีบาลี

วรรณคดีบาลี

Course
Guest accessSelf enrolment

มนุษย์กับสังคม

มนุษย์กับสังคม

Course
Guest accessSelf enrolment

พระอภิธรรมปิฎก

พระอภิธรรมปิฎก

Course
Guest accessSelf enrolment

พระสุตตันตปิฎก

พระสุตตันตปิฎก

Course
Guest accessSelf enrolment

พระวินัยปิฎก

พระวินัยปิฎก

Course
Guest accessSelf enrolment

ภาษากับการสื่อสาร

ภาษากับการสื่อสาร

Course
Guest accessSelf enrolment

Independent Study

Independent Study

Course
Guest accessSelf enrolment

Research Methodology

Research Methodology

Course
Guest accessSelf enrolment

Dhamma in English

Dhamma in English

Course
Guest accessSelf enrolment

Advance in English

Advance in English

Course
Guest accessSelf enrolment

Advanced English for Buddhist Psychology

Advanced English for Buddhist Psychology

Course

Structure and Writing

Structure and Writing

 Structure and writing in English
Course
Guest accessSelf enrolment

Reading Tipitaka in English

Reading Tipitaka in English

Studying:The Pali Canon or the Pali term Tipitaka:VinayapitakaSutt...
Course
Guest accessSelf enrolment

e-Book & M-Learning

e-Book & M-Learning

Course
Guest accessSelf enrolment

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

Course
Guest accessSelf enrolment

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

Course

ความเป็นครูวิชาชีพ (Professional Teacher)

ความเป็นครูวิชาชีพ (Professional Teacher)

Course

ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)

ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture)

Course

หลักการและปรัชญาการศึกษา (Principle and Philosophy of Education)

หลักการและปรัชญาการศึกษา (Principle and Philosophy of Education)

Course

จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)

จิตวิทยาสำหรับครู (Psychology for Teachers)

Course

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education)

Course

การพัฒนาหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร

Course

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

Course

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment)

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Learning Assessment)

Course

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Learning Development)

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Research for Learning Development)

Course

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Management in Education)

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Management in Education)

Course