รายวิชาที่มีอยู่

Guest accessSelf enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไ...
Course
Guest accessSelf enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

พระไตรปิฎกศึกษา

พระไตรปิฎกศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

ประวัติพระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุทธศาสนา

Course
Guest accessSelf enrolment

วรรณคดีบาลี

วรรณคดีบาลี

Course
Guest accessSelf enrolment

มนุษย์กับสังคม

มนุษย์กับสังคม

Course
Guest accessSelf enrolment

พระอภิธรรมปิฎก

พระอภิธรรมปิฎก

Course
Guest accessSelf enrolment

พระสุตตันตปิฎก

พระสุตตันตปิฎก

Course
Guest accessSelf enrolment

พระวินัยปิฎก

พระวินัยปิฎก

Course
Guest accessSelf enrolment

ภาษากับการสื่อสาร

ภาษากับการสื่อสาร

Course
Guest accessSelf enrolment

นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา

วิเคราะห์นวัตกรรมการสอน การสร้างสื่อบทเรียน ประเภทของสื่อ...
Course

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

Course
Self enrolment

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่

โลกสวย
Course
Self enrolment

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา

วิชาคุณธรรมธรรม จริยา
Course
Self enrolment

ประชากรศึกษา

ประชากรศึกษา

 
Course

พระวินัยปิฎก

พระวินัยปิฎก

   เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย และโครงสร้างของพ...
Course
Self enrolment

Writing English

Writing English

             Writing refers to t...
Course
Guest accessSelf enrolment

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร หลักการและแนวคิดในการจัดทำหลักสูตร ปัจจัยและพื...
Course
Guest accessSelf enrolment

Dhamma in English

Dhamma in English

Course
Guest accessSelf enrolment

Independent Study

Independent Study

Course
Guest accessSelf enrolment

Research Methodology

Research Methodology

Course
Guest accessSelf enrolment

Advance in English

Advance in English

Course
Guest accessSelf enrolment

Advanced English for Buddhist Psychology

Advanced English for Buddhist Psychology

Course

Structure and Writing

Structure and Writing

 Structure and writing in English
Course
Guest accessSelf enrolment

Reading Tipitaka in English

Reading Tipitaka in English

Studying:The Pali Canon or the Pali term Tipitaka:VinayapitakaSutt...
Course

พระสุตตันตปิฎก โดย พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร.

พระสุตตันตปิฎก โดย พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ผศ.ดร.

ศึกษาความเป็นมา ความสำคัญ ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก พรหม...
Course

จิตวิทยาในพระไตรปิฎก (Psychology in Tipitaka)

จิตวิทยาในพระไตรปิฎก (Psychology in Tipitaka)

ศึกษาคำสอนเรื่องจิตและเจตสิกในพระไตรปิฎก เปรียบเทียบกับทฤษฎีจิตวิท...
Course

พุทธวิธีการบริหาร (Buddha’s Administration Methods)

พุทธวิธีการบริหาร (Buddha’s Administration Methods)

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีของการบริหาร พุทธวิธีการบริหารงาน แนวคิดก...
Course

พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์

พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีหลักทา...
Course
Guest accessSelf enrolment

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

ความสำคัญของการสงเคราะห์และการช่วยเหลือ การจัดการสงเคราะห์ของพระสงฆ...
Course
Guest access requires passwordSelf enrolment

Philosophy of Religion

Philosophy of Religion

Students would investigate on the key contents of philosophy of re...
Course
Guest accessSelf enrolment

พุทธปรัชญาเถรวาท (Theravada Buddhist Philosophy)

พุทธปรัชญาเถรวาท (Theravada Buddhist Philosophy)

         เพื่อให้นิสิต...
Course
Guest access requires passwordSelf enrolment

อภิธาน

อภิธาน

ศึกษากลุ่มศัพท์ต่าง ๆ ที่เป็นชื่อ/คำเรียกบุคคล สัตว์ สถานที่ ธรรมชา...
Course
Guest accessSelf enrolment

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

1. ศึกษาความเป็นมาของภาษา2. สาขาของภาษาศาสตร์3. แนวคิดและทฤษฎีทางภา...
Course

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอภิปราย

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอภิปราย

ฝึกอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ ตามหลักไวยากรณ์
Course

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

เอกสารประกอบการสอนวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ Introduction to...
Course
Guest accessSelf enrolment

การบริหารหน่วยงานของรัฐ

การบริหารหน่วยงานของรัฐ

Course
Guest accessSelf enrolment

วรรณคดีบาลี (Pali Literature) วส.ขอนแก่น

วรรณคดีบาลี (Pali Literature) วส.ขอนแก่น

Course
Guest accessSelf enrolment

๔๐๑ ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

๔๐๑ ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและก...
Course

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ วส.ขอนแก่น

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ วส.ขอนแก่น

Course
Self enrolment

การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

ศึกษารูปแบบและกระบวนการของการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยตั้งแต...
Course
Guest accessSelf enrolment

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

     เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรี...
Course
Guest accessSelf enrolment

การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ

การจัดการทรัพยากรมนุษยแนวพุทธ

แนวคิด และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพโ...
Course
Guest accessSelf enrolment

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ศึกษาความรู้ทั่วไปด้านแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวาง...
Course
Guest accessSelf enrolment

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

การปกครองคณะสงฆ์ไทย

Course
Guest accessSelf enrolment

e-Book & M-Learning

e-Book & M-Learning

Course