รายวิชาที่มีอยู่

Guest accessSelf enrolment

MCU e-Learning and e-Testing

MCU e-Learning and e-Testing

การเรียนการสอนออนไลน์การสอบออนไลน์การสร้าง Contents ออนไลน์
Course
Self enrolment

ศาสนากับสังคมวิทยา

ศาสนากับสังคมวิทยา

 ลักษณะของศาสนาและลักษณะสังคมวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ขบวนการท...
Course
Self enrolment

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (Basic Pali Grammar)

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (Basic Pali Grammar)

ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี เน้นในเรื่องการแจกคำนามและคำกิริยา โดยศึ...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา เข้าใจท่...
Course
Self enrolment

ปรัชญาพุทธมหายาน

ปรัชญาพุทธมหายาน

 ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของพุท...
Course
Self enrolment

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของคัมภีร์พระ...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหม่ทางศาสนา

พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหม่ทางศาสนา

ศึกษาแนวคิดพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณาการกับแนวคิดใหม่ของศาสนาและลัทธิค...
Course
Self enrolment

พุทธจิตวิทยาการพัฒนาชีวิต (Life Development in Buddhist Psychology)

พุทธจิตวิทยาการพัฒนาชีวิต (Life Development in Buddhist Psychology)

ความหมาย แนวคิด หลักการทางพทุธจิตวิทยา พัฒนาการของชีวิตมนุษย์ตั้งแต...
Course

Analytical Reading

Analytical Reading

ฝึกกลวิธีการอ่านเพื่อจำแนกแยกแยะและวิเคราะห์โครงสร้างของแนวการเขียน...
Course

จิตปรึกษาเพื่อการพัฒนาตนแนวพุทธ

จิตปรึกษาเพื่อการพัฒนาตนแนวพุทธ

การศึกษาจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อการพัฒนาตนแนวพุทธ เป็นมิติของการศึกษ...
Course
Self enrolment

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (Basic Statistics and Research)

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (Basic Statistics and Research)

วิวัฒนาการการแสวงหาความรู้ ความมุ่งหมายการวิจัย ประโยชน์การวิจัย ปร...
Course

วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)

วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)

วัฒนธรรม อารยธรรม มนุษย์กับวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมย่อยของไทย ...
Course
Self enrolment

จิตวิทยาการเรียนรู้ (Learning Psychology)

จิตวิทยาการเรียนรู้ (Learning Psychology)

ประสาทสัมผัสและการรับรู้ การเรียนรู้ ความจำและความลืม เชาวน์ปัญญา แ...
Course
Self enrolment

สุขภาพจิตแนวพุทธ

สุขภาพจิตแนวพุทธ

วิชาสุขภาพจิตแนวพุทธเป็นเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ผู้เรีย...
Course

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์...
Course

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้...
Course

การบริหารการพัฒนา / Development Administration

การบริหารการพัฒนา / Development Administration

การบริหารการพัฒนาเป็นวิชาว่าด้วยแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาประเทศมีก...
Course
Guest access requires password

การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ (Public Finance and Budget Administration)

การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ (Public Finance and Budget Administration)

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบ...
Course

วิทยาการบริหาร (Administrative Technology)

วิทยาการบริหาร (Administrative Technology)

ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่...
Course

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนาด้วยการออกแบบการวิ...
Course