Available courses

การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ

การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ

เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศ...
Course
Guest accessSelf enrolment

MCU e-Learning and e-Testing

MCU e-Learning and e-Testing

การเรียนการสอนออนไลน์การสอบออนไลน์การสร้าง Contents ออนไลน์
Course
Self enrolment

ปรัชญาเปรียบเทียบ

ปรัชญาเปรียบเทียบ

ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกกับปรัชญาตะวันออกด้านอภิปรัชญา ญาณวิท...
Course
Self enrolment

ปรัชญาวิเคราะห์

ปรัชญาวิเคราะห์

ศึกษาประวัติและพัฒนาการของปรัชญาวิเคราะห์สมัยปัจจุบน เน้นงานของวิตก...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา เข้าใจท่...
Course
Self enrolment

ปรัชญาพุทธมหายาน

ปรัชญาพุทธมหายาน

 ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของพุท...
Course
Self enrolment

ศาสนากับสถานภาพของสตรี

ศาสนากับสถานภาพของสตรี

ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและบทบาทของสตรี ในการเข้าร่วม ส่งเสริ...
Course

สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ

สัมมนาศาสนาเปรียบเทียบ

สัมมนาเกี่ยวกับความหมายศาสนา กำเนิดของศาสนา มูลเหตุเกิดของศาสนา ศึก...
Course
Self enrolment

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของคัมภีร์พระ...
Course