Available courses

Self enrolment

MCU e-Learning and e-Testing

MCU e-Learning and e-Testing

การเรียนการสอนออนไลน์การสอบออนไลน์การสร้าง Contents ออนไลน์
Course

การวิจัยเพื่อการจัดการ (Managerial Research)

การวิจัยเพื่อการจัดการ (Managerial Research)

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนการวิจัย ...
Course

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบต่างๆ ที่นิยมใช้ในงานวิจัยทางการบริหารทั้งเชิ...
Course
Self enrolment

รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก

รัฐประศาสนศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสำคัญทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ป...
Course

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)

ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่ว...
Course

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ (Introduction to Public Administration)

พื้นฐานรัฐประศาสนศาสตร์ (Introduction to Public Administration)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอบเขต ความสําคัญ และความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ ...
Course

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

ศึกษาทฤษฎี ความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ การวางแผ...
Course
Self enrolment

การบริหารเชิงกลยุทธ์

การบริหารเชิงกลยุทธ์

ความหมาย การบริหารการบริหารกลยุทธ์ องค์ประกอบการบริหารกลย...
Course
Guest access requires password

องค์การและการจัดการ

องค์การและการจัดการ

ความหมายองค์การ การจัดการ โครงสร้างองค์การ ความสัมพันธ์องค์การ กระบ...
Course

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้...
Course

การบริหารการพัฒนา / Development Administration

การบริหารการพัฒนา / Development Administration

การบริหารการพัฒนาเป็นวิชาว่าด้วยแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาประเทศมีก...
Course
Guest access requires password

การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ (Public Finance and Budget Administration)

การบริหารการคลังและงบประมาณภาครัฐ (Public Finance and Budget Administration)

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบ...
Course

วิทยาการบริหาร (Administrative Technology)

วิทยาการบริหาร (Administrative Technology)

ศึกษาผลการวิจัยและแนวคิดใหม่ๆ ในการบริหาร การใช้เครื่องมือสมัยใหม่...
Course

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

ศึกษากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสนาด้วยการออกแบบการวิ...
Course
Self enrolment

ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ศึกษางานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ศึกษาผลงานทางคัมภีร์ผลงานทางวรรณกรรมและหลักคำสอนสำคัญของนักปราชญ์ทา...
Course
Self enrolment

สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา

สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา

สัมมนาปัญหาทางปรัชญาศาสนา เช่น เป้าหมายสูงสุดของศาสนา ปัญหาเกี่ยวกั...
Course
Self enrolment

สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก

สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก

ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดพื้นฐานทางปรัชญาที่สําคัญในพระไตรปิฎก ประกอ...
Course
Self enrolment

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (Basic Pali Grammar)

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น (Basic Pali Grammar)

ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี เน้นในเรื่องการแจกคำนามและคำกิริยา โดยศึ...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา เข้าใจท่...
Course
Self enrolment

ปรัชญาพุทธมหายาน

ปรัชญาพุทธมหายาน

 ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของพุท...
Course
Self enrolment

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของคัมภีร์พระ...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหม่ทางศาสนา

พระพุทธศาสนากับแนวคิดใหม่ทางศาสนา

ศึกษาแนวคิดพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณาการกับแนวคิดใหม่ของศาสนาและลัทธิค...
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนามหายาน

พระพุทธศาสนามหายาน

ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามหายาน ตั้งแต่อดี...
Course
Self enrolment

ศาสนากับสังคมวิทยา

ศาสนากับสังคมวิทยา

 ลักษณะของศาสนาและลักษณะสังคมวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ขบวนการท...
Course
Self enrolment

ศาสนากับการพัฒนาสังคม

ศาสนากับการพัฒนาสังคม

ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคม บทบ...
Course
Self enrolment

เปรียบเทียบความจริงสูงสุดในศาสนา

เปรียบเทียบความจริงสูงสุดในศาสนา

เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และความแตกต่างแห่งโลกทัศน์ทางศาสนาในประเด็...
Course
Self enrolment

000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ รูปแบบต่างๆ ข...
Course

การอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21

การอุดมศึกษา ในศตวรรษที่ 21

การจัดการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
Course

พุทธจิตวิทยาการพัฒนาชีวิต (Life Development in Buddhist Psychology)

พุทธจิตวิทยาการพัฒนาชีวิต (Life Development in Buddhist Psychology)

ความหมาย แนวคิด หลักการทางพทุธจิตวิทยา พัฒนาการของชีวิตมนุษย์ตั้งแต...
Course
Self enrolment

จิตวิทยาการเรียนรู้

จิตวิทยาการเรียนรู้

เนื้อหารายวิชาโดยย่อ
Course
Self enrolment

พุทธจิตวิทยาการให้การปรึกษา

พุทธจิตวิทยาการให้การปรึกษา

พุทธจิตวิทยาการให้การปรึกษา  ถือเป็นการประยุกต์หลักพุทธธรรมและ...
Course
Self enrolment

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (Basic Statistics and Research)

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย (Basic Statistics and Research)

วิวัฒนาการการแสวงหาความรู้ ความมุ่งหมายการวิจัย ประโยชน์การวิจัย ปร...
Course
Self enrolment

วิชาสรีรจิตวิทยา (ส่วนกลาง)

วิชาสรีรจิตวิทยา (ส่วนกลาง)

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสรีรจิตวิทยา ประวัติและแนวคิดความเป็นมา...
Course
Self enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แนวทาง 
Course
Self enrolment

ทักษะและกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ทักษะและกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

Course