รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

สร้างระบบจัดการเรียนรู้ ด้วย MCU e-Learning and e-Testing โดย อ.Poky

สร้างระบบจัดการเรียนรู้ ด้วย MCU e-Learning and e-Testing โดย อ.Poky

การเรียนการสอนออนไลน์การสอบออนไลน์การสร้าง Contents ออนไลน์
Course
Self enrolment

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

พระพุทธศาสนากับปรัชญา

นิสิตทราบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา เข้า...
Course
Self enrolment

ปรัชญาพุทธมหายาน

ปรัชญาพุทธมหายาน

 ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของพุท...
Course
Self enrolment

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของคัมภีร์พระ...
Course
Guest accessSelf enrolment

ปรัชญาเบื้องต้น

ปรัชญาเบื้องต้น

Course
Guest accessSelf enrolment

การเมืองกับการปกครองของไทย

การเมืองกับการปกครองของไทย

ความรู้ทั่วไปของการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไ...
Course
Guest accessSelf enrolment

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

พระไตรปิฎกศึกษา

พระไตรปิฎกศึกษา

Course
Guest accessSelf enrolment

ประวัติพระพุทธศาสนา

ประวัติพระพุทธศาสนา

Course
Self enrolment

Writing English

Writing English

             Writing refers to t...
Course

สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 401 455

สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 401 455

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญของการเมืองก...
Course