Course image 000 116 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  • ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา
Course image คลังความรู้ภาษาอังกฤษ BA Level เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

คลังความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ ระดับปริญญาตรี

  • ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ 3 ระดับ
  1. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี  PB 001- PB 002 เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get ระดับปริญญาตรี
  2. วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน
  3. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา  เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get ระดับปริญญาโท-เอก

  • เนื้อหาความรู้ 4 ทักษะ : การฟัง-การพูด-การอ่าน-การเขียน
  • PreTest ก่อนเริ่มเรียน / MidTerm / Final
  • PostTest หลังเรียนจบ
  • เข้าสอบ MCU-Get