คลังความรู้ภาษาอังกฤษ BA Level เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get
ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

คลังความรู้ภาษาอังกฤษ BA Level เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get

คลังความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ ระดับปริญญาตรี

  • ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ 3 ระดับ
  1. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี  PB 001- PB 002 เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get ระดับปริญญาตรี
  2. วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน
  3. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา  เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get ระดับปริญญาโท-เอก

  • เนื้อหาความรู้ 4 ทักษะ : การฟัง-การพูด-การอ่าน-การเขียน
  • PreTest ก่อนเริ่มเรียน / MidTerm / Final
  • PostTest หลังเรียนจบ
  • เข้าสอบ MCU-Get