กริยาอาขยาต : ธาตุสันสกฤต
พระมหาปราโมทย์ แก้วนา, ผศ.ดร.

กริยาอาขยาต : ธาตุสันสกฤต

 • การสร้างรูปคำกริยาอาขยาต ภาษาสันสกฤต
 • ปทานุกรมกริยาอาขยาต
 • ธาตุสันสกฤต

ปทานุกรมกริยากฤต : ภาษาสันสกฤต
พระมหาปราโมทย์ แก้วนา, ผศ.ดร.

ปทานุกรมกริยากฤต : ภาษาสันสกฤต

 • การสร้างรูปคำกริยากฤต ภาษาสันสกฤต
 • ปทานุกรมกริยากฤต
 • ธาตุสันสกฤต

000 116 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น
พระมหาปราโมทย์ แก้วนา, ผศ.ดร.

000 116 ภาษาสันสกฤตเบื้องต้น

 • ศึกษาโครงสร้างของภาษาสันสกฤต อักษร เครื่องหมาย ระบบเสียง การเปลี่ยนแปลงอักษรและเสียง การเขียน การอ่านคำศัพท์ ส่วนประกอบของนามศัพท์ การแจกรูปนามศัพท์สระการันต์ สระสนธิ บุรุษสรรพนาม นิยมสรรพนาม ปฤจฉาสรรพนาม สัมพันธสรรพนาม กริยาศัพท์ ส่วนประกอบของกริยาอาขยาต การประกอบรูปเป็นอาขยาตกรรตุวาจกจากธาตุ การแจกรูปกริยา แปลและแต่งประโยคสันสกฤตที่เหมาะสมกับไวยากรณ์ที่ได้ศึกษา

คลังความรู้ภาษาอังกฤษ BA Level เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get
ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร

คลังความรู้ภาษาอังกฤษ BA Level เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get

คลังความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ ระดับปริญญาตรี

 • ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ 3 ระดับ
 1. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี  PB 001- PB 002 เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get ระดับปริญญาตรี
 2. วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน
 3. วิชาภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา  เพื่อเตรียมสอบ MCU-Get ระดับปริญญาโท-เอก

 • เนื้อหาความรู้ 4 ทักษะ : การฟัง-การพูด-การอ่าน-การเขียน
 • PreTest ก่อนเริ่มเรียน / MidTerm / Final
 • PostTest หลังเรียนจบ
 • เข้าสอบ MCU-Get