ประวัติพระพุทธศาสนา
อ.จรรยา ลินลา

ประวัติพระพุทธศาสนา

ศึกษาประวัติศาสนาพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสำคัญและลักษณะเด่นของพระพุทธศาสนา การแยกนิกายของพระพุทธศาสนา การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในนานาประเทศ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษาขบวนการและองค์การใหม่ๆ ในวงการพระพุทธศาสนายุคปัจจุบันและอนาคต

พระสุตตันตปิฏก
อ.จรรยา ลินลา

พระสุตตันตปิฏก

ศึกษาประวัติ ความเป็นมา ความหมาย โครงสร้างของพระสุตตันตปิฎก เลือกศึกษาวิเคราะห์พระสูตรที่ส าคัญ คือ พรหมชาลสูตร มหาปรินิพพานสูตร อัคคัญญสูตร รวมทั้งประเด็นส าคัญที่น่าสนใจ จากนิกายทั้ง ๕ นิกาย คือ ทีฆ นิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน
พระครูนิวุตถ์ประชากร พุ่มสละ

พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

๑.เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลและหลักการทางพระพุทธศาสนา

๒.หลักสิทธิมนุษยชน สามารถนำหลักสิทธิมนุษยชน มาเป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนาตนเองและสังคม

๓.เพื่อให้เกิดการยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางสิทธิมนุษยชนและการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

วิสุทธิมัคคศึกษา (Visuddhimagga Studies)
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง

วิสุทธิมัคคศึกษา (Visuddhimagga Studies)

          ศึกษาความหมาย ประวัติ โครงสร้างและหลักธรรมสำคัญของวิสุทธิมรรค เช่น ศีล ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้นและอิทธิพลของวิสุทธิมรรค ที่มีต่อวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตไทย เปรียบเทียบวิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรค


พระอภิธรรมปิฎก (Abhidhamma  Pitaka)
วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล

พระอภิธรรมปิฎก (Abhidhamma Pitaka)

พระอภิธรรมปิฎก แบ่งเนื้อหาสาระเป็น ๘ บท มุ่งหมายให้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระอภิธรรมปิฎก สาระสำคัญในคัมภีร์ธัมมสังคณี ธาตุกถา  ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ  ยมก  และปัฏฐาน

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ  Buddhism and Peace
กิตติพัทธ์ โมราสุข

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ Buddhism and Peace

    ศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทะศาสนาที่เกี่ยวกับสันติภาพ หลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแนวพุทธโดยเน้นรูปแบบและวิธีการสังฆสามัคคีและใช้แนวคิดเรื่องสันติภาพทางตะวันตกมาเทียบเคียง

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์
พระครูนิวุตถ์ประชากร พุ่มสละ

พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

ความสำคัญของการสงเคราะห์และการช่วยเหลือการบริหารและการจัดการสงเคราะห์ของพระสงฆ์แบบคุณธรรม จริยธรรมทางจิตใจสำหรับการสงเคราะห์ ข้อดีข้อเสียของการสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ ถ้ามองตามเวลาและโอกาสการกำหนดเส้นทางการสงเคราะห์ตามหลักการ รูปแบบ และวิธีการสงเคราะห์ ตามนโยบายในการสงเคราะห์ระหว่างพระสงฆ์กับพระสงฆ์หรือชาวบ้านกับชาวบ้าน