ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์

ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปทัสถานและวิวัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์  การบริหารการพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมทางรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายและการวางแผนของรัฐ องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวโน้มรัฐประศาสนศาสตร์ของไทย

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน
สมาพร มังคลัง

การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน

         ศึกษาพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาการของการมีส่วนร่วมในอดีต สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มชนที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางสู่การวางแผนดำเนินการ  ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมระดมแสดงความคิดเห็นของประชาชน

รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา
ผศ.ดร.รุ่งสุริยา หอมวัน

รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนา

วิชารัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสนาเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหากว้างขวางยากที่จะทำการศึกษาให้ครบสมบูรณ์ ส่วนเนื้อหารายวิชาในเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รวบรวมมาประกอบการสอนตามวัตถุประสงค์รายวิชาหรือตามขอบข่ายเนื้อหาที่กำหนดตาม มคอ.๒  ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙ ที่ใช้ทำการเรียนการสอนในปัจจุบัน

การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย
สมาพร มังคลัง

การเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทย

รูปแบบ พัฒนาการการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอำนาจ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

กฎหมายลักษณะพยาน
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา

กฎหมายลักษณะพยาน

เนื้อหา ออกเป็น ๑๐ บท ประกอบด้วย ๑) หลักทั่วไปกฎหมายลักษณะพยาน ๒) พยานหลักฐาน ๓) พยานหลักฐานที่ต้องห้ามมิให้รับฟังในคดีอาญา ๔) วิธีสืบพยานหลักฐานในคดีอาญา ๕) พยานหลักฐานในคดีแพ่ง ๖) การกำหนดประเด็นข้อพิพาท ๗) ภาระการพิสูจน์ ๘) การยื่นบัญชีระบุพยาน ๙) วิธีการนำสืบพยานเอกสาร และ ๑๐) การนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสาร