เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้บรรยายในรายวิชา “หลักการการแปล” (Principles of Translation) รหัสวิชา ๓๐๒ ๓๑๐ เป็นวิชาเอกบังคับ ซึ่งอยู่ในกลุ่มคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีลักษณะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการ กระบวนการและกลวิธีขั้นพื้นฐานในการแปล บทบาทของการแปลในการสื่อความหมาย และปัญหาที่เกิดขึ้นในการแปลและแนวทางแก้ไขปัญหาในการแปลได้

          ในการนี้ผู้เขียนต้องขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เสียสละเวลาในการตรวจทานเนื้อหาและรูปแบบ ทำให้เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

หวังว่าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา “หลักการแปล” (Principles of Translation)    รหัสวิชา ๓๐๒ ๓๑๐  จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและผู้ที่มีความสนใจต่อการศึกษาหลักการแปล และหากท่านที่นำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนพบข้อผิดพลาดด้านเนื้อหาหรือมีข้อเสนอแนะใดๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และทำให้เอกสารประกอบการสอนในรายวิชานี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนยินดีน้อมรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงในโอกาสต่อไป และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคำแนะนำมา ณ โอกาสนี้


รายวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต นักเรียน นักศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดความเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ พร้อมสร้างความมั่นใจในตัวเองของผู้เรียนและผู้สนใจ

วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English) มีเนื้อหาสาระแบ่งออกเป็น 9 บท โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนและผู้สนใจด้านภาษาอังกฤษ การเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ มีความเข้าใจหลักการใช้ไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ และพัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ผู้บรรยายมีความคาดหวังว่า รายวิชานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและผู้เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าใจ เข้าถึง ในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยที่พวกเขาเหล่นนั้นคิดว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เป็นเรื่องยากสำหรับทุกคน และยังสามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ