การอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การใช้งานอินเตอร์เน็ต

Click https://www.youtube.com/watch?v=QmHjkfOLa2w link to open resource.