ใบงานที่ ๑

ให้นิสิตค้นคว้า ความหมายของภาษีอากร รายรับของรัฐบาล

- ให้ส่งข้อมูลเป็นแบบรายงาน Word

- กำหนดส่งงานภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

โดยสามารถดูข้อมูลจาก