โครงสร้างหัวข้อ

  • สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา

    สิทธิเป็นมโนทัศน์ทางสังคมที่กล่าวถึง สิ่งที่ปัจเจกบุคคลที่จะกระทำการใด ๆ บางอย่างต้องมีความสอดคล้องกับเงื่อนไขกติกาของรัฐที่ได้วางไว้ และรัฐก็ให้การคุ้มครองสิทธิในการกระทำนั้นของปัจเจกบุคคล ซึ่งมโนทัศน์เกี่ยวกับสิทธิที่ว่านี้มีการเสนอออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันกล่าวคือ กลุ่มแรกเสนอสิทธิตามธรรมชาติ เห็นว่ามนุษย์มีสิทธิติดตัวมาแต่กำเนิดใครก็มิอาจพรากสิทธิที่ว่านี้ไปได้ ส่วนกลุ่มที่สองเสนอสิทธิตามกฎหมาย เห็นว่าสิทธิของมนุษย์เป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคม ส่วนการวิเคราะห์สิทธิในทัศนะของพุทธศาสนา ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าทัศนะเรื่องสิทธิของพุทธศาสนามีความหมายใกล้เคียงกับสิทธิตามธรรมชาติมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย