ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ

ธรรมภาคภาษาอังกฤษ

The Triple Gem

 Pālī word:    Tirataṇa     Thai:     พระรัตนตรัย   English:    Triple Gem, Three Jewels

The Triple Gem are three things in which the Buddhists take refuge. They imply The Buddha, The Dhamma and The Saṅgha. The Buddha is fully-self-Enlightened One who realized The Four Noble Truths and guided others to follow his teachings. The Buddha is the Founder of Buddhism. The “Dhamma” is Pālī word (Dharma in Sanskrit) that refers to the Buddha’s teachings. The Buddha’s Teachings is divided into three divisions called “Pitakas of Baskets”. The Saṅgha is Pālī word which literally means “Community”, “Assembly” or “Order” Here, It implies the community of disciples that are divided into two groups:


ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อ. วข อุบล
นางสาววารุณี ประไพรเมือง

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว อ. วข อุบล

ภาษาอังกฤษในบริบทการท่องเที่ยว ใช้สำหรับสนทนา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว บอกทาง ทักทาย แนะนำชาวต่างชาติ

แต่งแปลบาลี  Pali Composition and Translation
นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ

แต่งแปลบาลี Pali Composition and Translation

ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและ

การแปลประโยคพิเศษและสำนวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กำหนด

หลักการแปล
นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ

หลักการแปล

ศึกษา หลักการ กระบวนการและกลวิธีในการแปลเบื้องต้น  ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการแปล และบทบาทของการแปลในการสื่อความหมาย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการแปล

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Linguistics)
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Linguistics)

ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์