ธรรมนิเทศ
supanut charoensuk

ธรรมนิเทศ

ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะการเขียนบทความ การพูดในที่ชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด การเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปราย และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย

แนะนำการใช้ห้องสมุด
วาสนา เถาว์พุดซา

แนะนำการใช้ห้องสมุด

แนะนำการใช้ห้องสมุด มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา และระบบการสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix