วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย (Thai Textbooks Analysis)
พระชรันดร์ ธีรวโร (สาระกูล)

วิเคราะห์แบบเรียนภาษาไทย (Thai Textbooks Analysis)

ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเรียนภาษาไทยนับตั้งแต่หนังสือจินดามณีจนถึงหนังสือเรียน ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบัน โดยวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหา การใช้ ภาษา กิจกรรม การเรียนการสอน การประเมินผลหนังสือเรียนในระดับต่าง ๆ การใช้หนังสือเรียนเพื่อการ เรียนการสอน การเปรียบเทียบการจัดหนังสือเรียนภาษาไทยของแต่ละหลักสูตร

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
พระชรันดร์ ธีรวโร (สาระกูล)

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้