ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา
มนัสพล ยังทะเล

ชีวิตและผลงานของปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา

เพื่อให้นิสิตรู้ชีวประวัติ รู้จักผลงาน ประวัติการแต่งและการแปลคัมภีร์ของนักปราชญ์ทาง

พระพุทธศาสนา ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน รู้จักนำหลักปรัชญาการสอนของท่านเหล่านั้นมาใช้สามารถ

ถ่ายทอด แนวคิด และความศรัทธาของท่านเหล่านั้น ที่อุทิศต่อพระพุทธศาสนาได้

พระอภิธรรมปิฎก
ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์

พระอภิธรรมปิฎก

เพื่อศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีความลึกซึ้ง เป็นสภาวะะรรมไใาเกี่ยวกับการแสดงะรรมที่เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ เหตุการณ์ เป็นต้น เป็นการการแสดงเรื่องจิต เจตสิก รูปและนิพพาน