การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ (Human Resource Management)
พระครูสิทธิวชิรโสภิต ดร. พวงไทยสงค์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ (Human Resource Management)

แนวคิด และ นโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารในด้านการวางแผนกำลังคน การคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ การพัฒนาตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (Introduction to Political Science)
Dr. Kosal Maniratana

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ (Introduction to Political Science)

ศึกษาธรรมชาติและวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับศาสตร์ทางสังคมอื่นๆ ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอานาจ การใช้อานาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล อานาจกับกฎหมาย สถาบัน ทางการเมืองการปกครอง พลังและกระบวนการทางการเมืองและประชาคมนานาชาต

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ (Sangha Educational Management )
พระครููอาทรวชิรกิจ ดร. ชูศิลป์

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ (Sangha Educational Management )

              ศึกษาประวัติความเป็นมาของการศึกษา หลักการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ระบบการศึกษาคณะสงฆ์ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์ แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ์