จิต เจตสิก รูป นิพพาน บูรณาการ by DR. Nuarhnwan Punwasupolchat