คุณค่าของพระไตรปิฎกที่มีต่อสังคมไทย

1. คุณค่าของพระไตรปิฎกที่มีต่อสังคมไทย