ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร

1. 1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร