งานมอบหมายภายในภาคการศึกษา

งานมอบหมายรายวิชาปรัชญาเบื้องต้น

งานส่วนที่ 1

ให้นิสิตเขียนใบงานจำนวน 4 ฉบับ (โพสต์ลงเฟสกลุ่ม ปรัชญา_Mcukk)

ส่งตามกำหนดเวลาในระบบ E-learning  จนถึงก่อนสอบปลายภาคการศึกษา  (คะแนนของงานส่วนนี้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ในชั้นเรียน)

งานส่วนที่ 2

ให้นิสิตเขียนรายงานทฤษฎีทางปรัชญาที่ตนเองสนใจหรือชื่นชอบ เลือกมา 1 เรื่อง

(หากสงสัยให้ Inbox เฟสหรือขอคำแนะนำที่ห้องทำงานชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอยู่ฝั่งขวามือฝั่งเดียวกับจุฬาบรรณาคารและกิจการนิสิต) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1)     รายงานจะต้องมี ปก/คำนำ/สารบัญ ให้เรียบร้อย (พิมพ์ด้วย MS word)

2)     เนื้อหาของรายงานไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ A4  (เขียนด้วยลายมือเท่านั้น)

3)      โดยให้มีกรอบของเนื้อหาดังนี้

3.1) อธิบายทฤษฎีทางปรัชญาตามข้อเท็จจริงที่นักปรัชญานำเสนอ

3.2) วิเคราะห์หลักการ ข้อคิดเห็นของทฤษฎีทางปรัชญา

3.3) ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อทฤษฎีทางปรัชญา

     4) ให้ส่งก่อนสอบปลายภาคเช่นเดียวกัน ผ่านระบบ E-learning

(คะแนนของงานส่วนนี้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ในชั้นเรียน)

ส่วนที่ 3   เกี่ยวเนื่องกับรายงานของส่วนที่ 2 (เป็นคะแนนสอบระหว่างเรียน)

เป็นการสอบปากเปล่า   ข้อปฏิบัติคือ ดังนี้

3.1 นิสิตสามารถทะยอยมาขอสอบได้ก่อนสอบปลายภาค สถานที่สอบคือห้องทำงานชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอยู่ฝั่งขวามือฝั่งเดียวกับจุฬาบรรณาคารและกิจการนิสิต)

3.2  สอบด้วยการพูดคุยตอบข้อซักถามไม่เกิน 10 นาที

3.3  นิสิตควรชวนเพื่อนมาด้วยอย่างน้อย 2 รูป/คน

3.4  เนื้อหาที่สอบคือเรื่องเดียวกันกับที่นิสิตทำรายงานเกี่ยวกับนักปรัชญาในงานส่วนที่ 2 (รายละเอียดก่อนหน้า)

หมายเหตุ:

1.      คะแนนแต่ส่วนเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ในแผนการเรียนระหว่างนิสิตกับอาจารย์ผู้สอน (มคอ.3)

2.      หากสงสัยเพิ่มเติมให้ Inbox เฟส ถามได้ครับ