การบ้าน ส่ง สัปดาห์หน้า 27-12-61

Pre test - 5 คะแนน

ส่งช้า ตัด 1 คะแนน/วัน