ใบงาน ที่ 2 ปรัชญาเบื้องต้น 1/2561 เรื่อง อภิปรัชญา, ญาณวิทยา, คุณวิทยา--ส่งงานที่นี่เลยจ๊ะ

ใบงาน ที่ 2 ปรัชญาเบื้องต้น 1/2561

เรื่อง  อภิปรัชญา, ญาณวิทยา, คุณวิทยา

 

คำสั่ง  :  ให้นิสิตอธิบายหัวข้อดังต่อไปนี้มาพอสังเขป

 

1.       อภิปรัชญา  ทัศนะของกลุ่มจิตนิยม, ทัศนะของกลุ่มสสารนิยม

2.       ปรัชญาเทววิทยา และข้อพิสูจน์เกี่ยวกับพระเจ้า

3.       ญาณวิทยา, ญาณวิทยาในปรัชญาตะวันตก และญาณวิทยาในปรัชญาตะวันออก

4.       ญาณวิทยาในพระพุทธศาสนา

5.       คุณวิทยา, จริยศาสตร์และยกตัวอย่างปัญหาทางจริยศาสตร์ที่พบในสังคมไทย

6.       สุนทรียศาสตร์, ตรรกศาสตร์

* หมายเหตุ: เงื่อนไขมีดังนี้

1. เขียนในกระดาษ A4 แบบใดก็ได้

2. เสร็จแล้วถ่ายภาพเป็น JPEG หรือแปลงเป็น PDF ส่งใน E-Learning รายวิชาปรัชญาเบื้องต้น  

3.หากมีปัญหาในการส่งหรือข้อสงสัยใดๆไปขอคำแนะนำจากผมได้ที้ห้องทำงาน (ห้องประสานงานสาขาวิชาปรัชญา ชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) หรือ Inbox ใน line หรือ Facebook (messenger)

4. ส่งภายในวันที่ 7 กันยายน 2561