เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการเมืองการปกครองและการบริหารที่ปรากในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการเมืองการปกครองและการบริหารกับวรรณกรรมอื่นๆ และเพื่อให้สามารถวิเคราะห์อิทธพลของคำสอนทางรัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน