ศึกษาธรรมชาติ ขอบเขต และวิธีการทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ทฤษฎีทางรัฐศาสตร์และหลักเกี่ยวกับอำนาจ การใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคลคล ระหว่างอำนาจกับกฎหมาย สถาบันทางการเมือง พลังและกระบวนการทางการเมือง และประชาสังคมนานาชาติ