ศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ ศักยภาพและบทบาทของสตรี ในการเข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาและการธำรงรักษาศาสนา