ศึกษาประวัติและพัฒนาการของปรัชญาวิเคราะห์สมัยปัจจุบน เน้นงานของวิตก์เกนสไตน์, อันเฟรด แอร์, ชลิค เฟรเก, เบอร์ทรันด์ รัสเซล์ เป็นต้น