การเมืองกับนโยบายสาธารณะ ธรรมชาติวิธีการขอบเขตการศคึกษาวิชาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ทฤษฎีทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ และหลักเกี่ยวกับอำนาจ การใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคลคล ระหว่างอำนาจกับกฎหมาย สถาบันทางการเมือง พลังและกระบวนการทางการเมือง และประชาสังคมนานาชาติ