สัมมนาเกี่ยวกับความหมายศาสนา กำเนิดของศาสนา มูลเหตุเกิดของศาสนา ศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาสำคัญทางศาสนา ด้านคัมภีร์ หลักคำสอน และการปฎิบัติโดยพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบในประเด็นหลักเกี่ยวกับความจริงสูงสุด ทฤษฎีความรู้และหลักความประพฤติของมนุษย์ หน้าที่และบทบาทของศาสนาที่มีต่อการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น