ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดสำคัญทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ประกอบด้วยเรื่อง การวางแผน การบริหารการพัฒนา การจัดองค์กร การวินิจฉัยสั่งการ การติดต่อประสานงาน การติดตามประเมินผล ภาวะผู้นำ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสารในองค์การ การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ธรรมาภิบาลสำหรับการบริหารงาน โดยเน้นหลักการและหลักธรรมในพระไตรปิฎกมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร และศึกษาเฉพาะกรณีการนำหลักรัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย