เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และความแตกต่างแห่งโลกทัศน์ทางศาสนาในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ธรรมชาติของมนุษย์ ความคิดเรื่องพระเจ้า โลก วิญญาณ สังสารวัฎ อนัตตา และนิพพาน รวมทั้งอิทธิพลคำสอนเกี่ยวกับความจริงสูงสุดที่มีต่อสังคมของศาสนิกนั้นๆ