แนวคิด และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารในด้านการวางแผนกำลังคน การคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ การพัฒนาตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ