ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร  รายรับ รายจ่ายของรัฐ  หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ ปัญหา การงบประมาณของภาครัฐ