ลักษณะของศาสนาและลักษณะสังคมวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ขบวนการทางสังคม แนวความคิดทางคำสอนของศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางศาสนากับสังคม บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่จะช่วยพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์