เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญของการเมืองการปกครองของไทย ซึ่งประกอบไปด้วยปัญหาการเลือกตของไทย ปัญหาพรรคการเมืองไทย ปัญหากลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลในไทย  ปัญหานักการเมืองไทย ปัญหากระบวนการนิติบัญญัติของไทย   ปัญหาคณะรัฐมนตรี    ปัญหาการปฏิรูประบบราชการไทย  ปัญหาการปกครองส่วนกลาง  การปกครองส่วนภูมิภาค   การปกครองส่วนท้องถิ