ศึกษาความรู้ทั่วไปด้านการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองไทย  สถาบันทางการเมืองและการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย