ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา เข้าใจท่าทีของพระพุทธศาสนาที่มีต่อปรัชญาและเข้าใจทัศนะของนักปรัชญาที่มีต่อพระพุทธศาสนา