ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของคัมภีร์พระเวทสังหิตา คัมภีร์พราหมณะ อรัณยกะ อุปนิษัท ภควัทคีตา พิธีกรรม วันสำคัญและการบริหาร