ศึกษาแนวคิดพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณาการกับแนวคิดใหม่ของศาสนาและลัทธิความชื่อต่าง ๆ คือ ศาสนาบาไฮ ลัทธิไสบาบา ลัทธิโอมชินริเกียว นิกายมอร์ม่อน นิกายฝ่าหลุนกง เป็นต้น ทั้งตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคมสังคมไทยและโลก