ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีการสานเสวนาทางศาสนาทั้งฝ่ายเทวนิยมและ อเทวนิยม รวมถึงรูปแบบและตัวอย่างเฉพาะในการสานเสวนาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น การสานเสวนาทางศาสนาในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ซัยยิต กุฏุบ เป็นต้น