ารพัฒนาการเมือง การปกครองตมแนวพระพุทธศาสนาการปกครองท้องถิ่นหาใช่จะไม่มีข้อเสียไม่การปกครองท้องถิ่นที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การทำลายประชาธิปไตยหากประชาชนยังไม่มีความพร้อมหากการเมืองไม่เข้มแข็ง จะเปิดโอกาสให้คนไม่ดีเข้า มาหาผลประโยชน์การปกครองท้องถิ่นมีโอกาสสร้างผู้มีอิทธิพลและการปกครองท้องถิ่นที่ไม่ดีจะทำให้เกิดการทุจริตมากข ้หนังสือนและนำไปสู่ปฐมวัยทางการเมืองอีกมากมาย

         นอกจากนี้ความสามารถเข้าใจในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักธรรมและระดับหัวเรื่อง: การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักการเมืองพร้อมทั้งแนวทางในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การพัฒนานักการเมืองให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักหัวเรื่อง: การ เมืองและระดับการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  และการนำเสนอการพัฒนาการเมืองหลักนิติธรรมกฎหมายปกครองท้องถิ่นไม่มีข้อเสียรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การทำลายระบอบประชาธิปไตยหากประชาชนยังไม่พร้อมถ้าการเมืองไม่แข็งแรง โอกาสที่คนไม่ดีจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลท้องถิ่นมีโอกาสที่จะสร้างอิทธิพลและรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ดีจะทำให้เกิดการทุจริตมาก นี่เป็นปัญหาทางการเมือง