ห้องสอบภาษาอังกฤษ นิสิตรหัส 60
อาจารย์ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร (เทพแก้ว)

ห้องสอบภาษาอังกฤษ นิสิตรหัส 60

เป็นการวัดผลทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2 ด้าน คือ ทักษะด้านการเขียน และทักษะการฟัง