ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี เน้นในเรื่องการแจกคำนามและคำกิริยา โดยศึกษาจากคัมภีร์บาลีไวยากรณ์