ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามหายาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 ลักษณะของศาสนาและลักษณะสังคมวิทยา ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ขบวนการทางสังคม แนวความคิดทางคำสอนของศาสนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทางศาสนากับสังคม บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่จะช่วยพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์

ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี เน้นในเรื่องการแจกคำนามและคำกิริยา โดยศึกษาจากคัมภีร์บาลีไวยากรณ์

ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนากับปรัชญา เข้าใจท่าทีของพระพุทธศาสนาที่มีต่อปรัชญาและเข้าใจทัศนะของนักปรัชญาที่มีต่อพระพุทธศาสนา

 ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของพุทธปรัชญามหายานสำนักต่างๆ คือ สำนักมาธยามิกะ สำนักโยคาจาร สำนักสุขาวดี สำนักเซ็น และข้อโต้แย้งของพุทธปรัชญาต่อ ๔ สำนัก

ศึกษากำเนิด พัฒนาการ โครงสร้างเนื้อหาสาระ ประเด็นสำคัญของคัมภีร์พระเวทสังหิตา คัมภีร์พราหมณะ อรัณยกะ อุปนิษัท ภควัทคีตา พิธีกรรม วันสำคัญและการบริหาร

ศึกษาแนวคิดพระพุทธศาสนา เพื่อบูรณาการกับแนวคิดใหม่ของศาสนาและลัทธิความชื่อต่าง ๆ คือ ศาสนาบาไฮ ลัทธิไสบาบา ลัทธิโอมชินริเกียว นิกายมอร์ม่อน นิกายฝ่าหลุนกง เป็นต้น ทั้งตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคมสังคมไทยและโลก