ศึกษาวิธีสื่อความหมายในภาษาอังกฤษ  โครงสร้างของความหมายในระดับคำ ระดับประโยค  และระดับข้อความต่อเนื่อง  ศึกษาวิธีการตีความหมายในพจนานุกรม  การจัดหมวดศัพท์  ตามความสัมพันธ์ทางด้านความหมาย ตลอดจนการสื่อสารทางตรงและทางอ้อมด้วยภาษาอังกฤษ 

ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษในเรื่องสระ พยัญชนะ  การลงเสียงหนักเบา ทำนอง เสียงและระดับเสียง  ฝึกฟัง  ฝึกออกเสียง  และถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้สัทอักษร

ศึกษาวิธีการพูดในที่ชุมชนอย่างมีระบบแบบแผนโดยใช้หลักวาทศิลป์และศิลปะการใช้เสียงที่เหมาะสม  ฝึกการเตรียมและกล่าวคำปราศรัยแบบต่างๆ เพื่อชักชวน กระตุ้น และจูงใจ การโต้วาทีเป็นภาษาอังกฤษ 

ศึกษาหลักการ  กระบวนการและกลวิธีในการแปล  ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการแปล  และบทบาทของการแปลในการสื่อความหมาย  ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการแปล

ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่จำเป็นต้องใช้  เน้นความเหมาะสมของการใช้ภาษาที่เป็นทางการ เช่น การอ่านและการบันทึกการประชุม  การดำเนินการประชุม และการเขียนเอกสาร  เขียนจดหมายติดต่อระหว่างประเทศ

ฝึกการเขียนโดยศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างหลักไวยากรณ์ของประโยค  และองค์ประกอบของงานเขียนระดับย่อหน้า  เน้นการเขียนประโยคที่มีความสัมพันธ์ตามรูปแบบและหัวข้อที่กำหนด

The course focuses on communicative skill for the purpose of Dhamma propagation. The ultimate purpose of the course and the book "Let's Talk" is to incorporate all the skills – listening, speaking, reading and writing. The four skills are always interconnected and I believe they should be integrated skillfully while teaching the language for the long-term benefit of the students. The entire text is written keeping in view the requirements set up by the Thailand Qualifications Framework (TQF) that emphasizes not only on skill and knowledge acquisition but also on a learner-centered and project/research-based learning approach.

This handbook was written by Ms. Naphakanok Muangkotra, the former director of ASEAN Languages Wisdom and Cultural Studies Centre, with collecting from plenty of sources both from websites and books‒ she has, indeed, applied them when writing this book. It goes without saying; those useful English learning websites and handbooks enhanced and advanced our writing abilities. She does, willfully, hope to help learners get a “Breakthrough” of the beginner level and ready for the next level or achieve their expected English levels and advance their English speaking skills.

ฝึกอ่านพระไตรปิฏกภาคภาษาอังกฤษ ที่คัดเลือกจากพระสุตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และพระอภิธรรมปิฏก