To study the English meaning accordance with linguistics, meaning of words, sentences and the relationship of knowledge and meaning in daily life.

ศึกษาโครงสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์และฝึกทักษะในการฟัง  พูด  อ่านและเขียนเน้นการอ่าน  การเขียนและความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีศัพท์และโครงสร้างประโยคสัมพันธ์กับเอกสารที่ใช้ศึกษา