209411 การสอนศาสนพิธี                                                                          2 (2-0-4)

              (Teaching Religious Ritual)

              ความหมาย ความสำคัญ และรูปแบบการจัดศาสนพิธีตามเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา องค์ประกอบของศาสนพิธี การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศในการสอน การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างและการใช้เครื่องมือวัด ผลและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผล แบบย่อยและแบบรวม นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร


ความหมายของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิดและทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โครงสร้างและลักษณะของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถานภาพและบทบาทของสถาบันทางสังคม ความสัมพันธ์ของคนในสังคมวัฒนธรรมและแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล การนำเอาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในสังคมสมัยใหม่และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคม


บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร องค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัล ภาษาคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
ประเภทต่างๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ระบบการ
ประมวลผล การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ข้อมูล
และการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร
อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ภัยคุกคามและความมั่นคง
ของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์

  • วิเคราะห์นวัตกรรมการสอน 
  • การสร้างสื่อบทเรียน 
  • ประเภทของสื่อที่เหมาะสม 
  • การใช้สื่อ 
  • การพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา 
  • การผลิตสื่อ 
  • และการประเมินสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา