• วิเคราะห์นวัตกรรมการสอน 
  • การสร้างสื่อบทเรียน 
  • ประเภทของสื่อที่เหมาะสม 
  • การใช้สื่อ 
  • การพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา 
  • การผลิตสื่อ 
  • และการประเมินสื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา