รัฐศาสตร์จะเรียนเรื่องการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ  ส่วนรัฐประศาสนศาสตร์เรียนเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด   อย่างของประเทศไทยจะเรียนเรื่องการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น สาขาเอกย่อยๆ 1.นโยบายสาธารณะ  2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3.องค์การและการจัดการ 4.กระบวนการยุติธรรม และยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีทางด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตในอนาคต....”

·          Right View or Understanding (Sammāditthi)

·          Right Thought (Sammāsaṅkappa)

·          Right Speech (Sammāvācā)

·          Right Action (Sammākammanta)

·          Right Livelihood (Sammā-ājîva)

·          Right Effort (Sammāvāyāma)

·          Right   Mindfulness (Sammāsati)

·          Right Concentration (Sammāsamādhi)


ศึกษา กำเนิด พัฒนาการ

และบทบาทของประชาคมอาเซีย

จริยธรรมของผู้บริหาร

การบริหารตแนวพุทธ

ตามหลักพุทธศาสนา

ศึกษากำเนิด ความเป็นมา และพัฒนาการของคัมภีร์พระไตรปิฎก 

การจำแนกโครงสร้างและเนื้อหาสาระพระไตรปิฎก ฯลฯ