จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ศึกษาประวัติแนวคิดและสาระส าคัญของกฎหมายปกครอง หลักการพื้นฐานในระบบกฎหมายปกครองที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน อำนาจของรัฐที่มอบให้เจ้าหน้าที่กระทำการต่าง ๆ การบริหารสาธารณะ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ระบบราชการ ความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหารบำเหน็จ บำนาญข้าราชการและการจัดตั้งศาลปกครอง