การจัดการวิถีชุมชนเชิงพุทธ   หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในช่วงต่างๆ ทั้งอดีตและปัจจุบัน ทางการเมืองไทย

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น หมวดวิชาเลือกของรัฐศาสตรบัณฑิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านาม (Article)  การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่านและเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปประโยคและคำศัพท์ต่าง ๆ  โดยเรียนเสริมนอกชั้นเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์


นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักแนวคิดทางการปกครองความรู้พื้นฐาน เตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการปกครองไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านการปกครองที่ได้มีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

การเมืองกับนโยบายสาธารณะ ธรรมชาติวิธีการขอบเขตการศคึกษาวิชาการเมืองกับนโยบายสาธารณะ ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ทฤษฎีทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ และหลักเกี่ยวกับอำนาจ การใช้อำนาจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคลคล ระหว่างอำนาจกับกฎหมาย สถาบันทางการเมือง พลังและกระบวนการทางการเมือง และประชาสังคมนานาชาติ

แนวคิด และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นบทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารในด้านการวางแผนกำลังคน การคัดเลือก การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ การพัฒนาตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การ