การบริหารการศึกษาสงฆ์
พระครูไพโรจน์วัฒนาทร เทาสิริ

การบริหารการศึกษาสงฆ์

ศึกษาความเป็นมาของการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ พัฒนาการและหลักการบริหารการศึกษาคณะสงฆ์ โครงสร้างและระบบการศึกษาคณะสงฆ์  บทบาทของพระสงฆ์ต่อการบริหารการศึกษา  แนวโน้มการศึกษาสงฆ์  และพระราชบัญญัติ  กฎ  ระเบียบทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 


การบริหารงานสาธารณูปการ
พระครูไพโรจน์วัฒนาทร เทาสิริ

การบริหารงานสาธารณูปการ

ศึกษาแนวคิดการบริหารงานสาธารณูปการของคณะสงฆ์  พัฒนาการงานสาธารณูปการของคณะสงฆ์  การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด  การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ  พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปกรรมของชาติ  งานสาธารณูปการตามแบบเอกลักษณ์ประจำภาคต่าง ๆ  หลักพุทธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสาธารณูปการ  ปัญหาและแนวโน้มการบริหารงานสาธารณูปการ


ภาวะผู้นำ
พระครูไพโรจน์วัฒนาทร เทาสิริ

ภาวะผู้นำ

  ภาวะผู้นำ หมายถึง การทำงานร่วมกับคนอื่นหรือกับกลุ่ม และยังมีความหมายรวมถึงอำนาจหน้าที่ที่ติดมากับตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชาด้วย จะมีค่าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเคารพและเชื่อถือในตัวผู้บังคับบัญชาด้วย และเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทำให้องค์กรดำเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศนคติและการกระทำของผู้อื่นได้ดีและนำองค์กรสู่ความสำเร็จได้