ศึกษาประวัติและพัฒนาการ หลักการและหลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาท อักษะภาษาและคัมภีร์สาคัญ อิทธิพลของพระพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่อประเทศต่างๆ ในด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง

         ศึกษาประวัติและผลงานของนักปราชญ์ นักคิดและนักวิชาการคนสำคัญทางพระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน ทั้งในตะวันตกและตะวันออก เช่น ผลงานของพระพุทธโฆสาจารย์, พระอนุรุทธาจารย์, พระสิริมังคลาจารย์, พระพุทธโฆษาจารย์(ป.อ.ปยุตฺโต), พระวัลโปละราหุละ, พระโสภณมหาเถระ(เลดีสยาดอ), นาคารชุน,อสังคะ,วสุพันธุ,กุมารชีพ,สองขะปะ(วัชรยาน), พระนารทมหาเถระ(ศรีลังกา),เชอร์บาตสกี, ริส เดวิดส์, ดี.ที. ซูซูกิ, พุทธทาสภิกขุ,ทะไลลามะ,ติช  นัท ฮันห์ เป็นต้น


ศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนโดยเน้นฝึกหาการใช้ศัพท์
เฉพาะวิชาการด้านพระพุทธศาสนา(technical term) การอ่านคัมภีร์หรือตำรา งานวิจัยทางพระพุทธศาสนาใน
ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการท างานวิชาการของนิสิต

วัตถุประสงค์การเรียน

เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน


วิเคราะห์ประวัติและพัฒนาการของพุทธปรัชญาในพระพุทธศาสนายุคต้น เถรวาท สรวาสติวาท เสาตราน ติกะ มาธยมิกะ โยคาจาร สุขาวดีและพุทธตันตระ ทั้งนี้การศึกษาแนวคิดเหล่านั้นจะเน้นการศึกษาวิเคราะห์ในกรอบของ แนวคิดทางอภิปรัชญา แนวคิดทางญาณวิทยาและแนวคิดทางจริยศาสตร

ศึกษาประวัติและพัฒนาการภาษาบาลี การพูด อ่าน เขียน ภาษาบาลีในระดับพื้นฐาน และแปลบาลีเป็น ภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาบาลี โดยใช้หนังสือชาตกัฏฐกถาและธรรมปทัฏฐกถาประกอบ

จุดมุ่งหมายของรายวิชา นิสิตสามารถบอกโครงสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ด้านการวิจัยในรูปแบบการวิจัย ทั้งแบบคุณภาพและปริมาณได้ ตั้งชื่อหัวข้อหรือชื่อเรื่องงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาได้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาได้ เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ทั้งแบบคุณภาพและปริมาณได้

จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อศึกษาความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นพระไตรปิฎก ระบบการถ่ายทอดโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญ เช่น อริยสัจจ์ ๔ ปฏิจจสมุปปบาท กรรม ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา นรก สวรรค์ จิต และวิญญาณ