แต่งแปลบาลี  Pali Composition and Translation
นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ

แต่งแปลบาลี Pali Composition and Translation

ศึกษาการแต่งบาลี การแปลบาลีทั้งโดยอรรถและโดยพยัญชนะให้ถูกต้องตามหลักภาษา การแต่งและ

การแปลประโยคพิเศษและสำนวนที่ควรทราบ การแปลบาลีเป็นไทยและแปลไทยเป็นบาลีจากหนังสือที่กำหนด

หลักการแปล
นายสิทธิมนต์ ติสันเทียะ

หลักการแปล

ศึกษา หลักการ กระบวนการและกลวิธีในการแปลเบื้องต้น  ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับการแปล และบทบาทของการแปลในการสื่อความหมาย ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาการแปล

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Linguistics)
พระมหาสุริยัน อุตฺตโร

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (introduction to Linguistics)

ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์