ศึกษาเทคนิคการสึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เนต

หลักการเขียนรูปแบบประโยคโครงสร้างภาษาอังกฤษ การใช้สํานวนในการเขียนที่เหมาะสม การ
เขียนจดหมาย บทความ อัตชีวประวัติ เรียงความ บันทึก ย่อความ รวมทั้งรูปแบบการนําเสนองาน การเขียนเชิง
วิชาการ การเขียนเพื่อสมัครเข้าศึกษาและสมัครงาน

ศึกษาทฤษฎี ทักษะและเทคนิคการเรียนและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตรภาษาอังกฤษตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และการสาธิตการสอน

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะครุศาสตร์ ศึกษาอารยธรรมและประวัติศาสตร์กลุ่มประเทศเอเชีย กลุ่มประเทศออสเตรเลียและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศอเมริกาใต้ และกลุ่มประเทศแอฟริกา วิเคราะห์สภาพการณ์ของโลกและปัญหาปัจจุบัน แนวคิดและคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

หลักการ ทฤษฎี รูปแบบ และแนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม การประเมินผลแบบรวมและแบบย่อย การประเมินตามสภาพจริง การสร้างและการวิเคราะห์ข้อสอบ ฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัด และการนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  ของวัฒนธรรมไทย  แนวคิดความเป็นมาของวัฒนธรรม

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญ  และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจพอเพียง  แนวคิดและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ  การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน