๐๐๐ ๑๕๒ ธรรมะภาคปฏิบัติ   Buddhist Meditation II  ๒ ๑(๑-๒-๔)

         ศึกษาหลักการและวิธีการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตร และอานาปานสติสูตร วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งแบบสมถยานิกะ และวิปัสสนายานิกะ หลักธรรมที่่ควรรู้ ได้แก่ สิกขา ๓ วิชา ๓ และสามัญญลักษณะ ๓ ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๒ ระยะ นั่งกำหนด ๒ ระยะ ส่งและสอบอารมณ์


๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบื้องต้น   
(Introduction to Philosophy)
๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา ศาสนาและวิทยาศาสตร์ สาขาปรัชญา และสาระสำคัญของปรัชญาสาขาต่างๆ พัฒนาการของปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก

หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รูปแบบต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจ  การทำงานของกลไกราคาในตลาด  บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ  เงินตราและสถาบันการเงิน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และศึกษาเศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธ  เนื้อหาย่อของรายวิชา ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 ดังนี้

    -ประวัติและวิวัฒนาการของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

    -ความหมายหลักการและประโยชน์ของการปฏิบัติกรรมฐาน

    -วิธีการปฏิบัติกรรมฐาน

    -อารมณ์กรรมฐาน

    -หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกรรมฐาน

    -การปฏิบัติวิปัสสนาตามหลักสติปัฏฐาน