คำอธิบายรายวิชา

รู้และเข้าใจการจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดทำสื่อและเทคโนโลยี การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนน เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคในสถานการณ์จำลอง และปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา  สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู


คำอธิบายรายวิชา

หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ฝึกปฏิบัติการจัดการคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ศึกษาความสำคัญของการจัดการระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศและทางด้านไอทีเพื่อการจัดการ การจัดการทรัพยากรข้อมูล เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การสร้างระบบสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงระบบสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในระบบขององค์กรหรือหน่วยงาน 


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิธีแสวงหาความรู้ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์

ศึกษา

-ลักษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

-ปัญหาเศรษฐกิจของไทยที่สำคัญ และแนวทางการแก้ไข 

-การพัฒนาเศรษฐกิจการเงิน การคลัง การค้า และการเงินระหว่างประเทศ  

-ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก 

-กิจกรรมพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทย

-นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ